Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΦΟΡΟΛΟΓΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2018 - 19

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2322/τ.Β’/31.12.1999 (σελ. 30683-30693), προσαρμοσμένο στα ισχύοντα φορολογικά δεδομένα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιεχόμενο του μαθήματος υφίσταται συχνές αλλαγές, λόγω των μεταβολών στις φορολογικές διατάξεις. Για να ξεπεραστεί αυτή η ‘ενδογενής’ δυσκολία, απαιτείται η συνεχής ενημέρωση των διδασκόντων/διδασκουσών από αξιόπιστες πηγές, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλα μέσα οικονομικής ενημέρωσης. Κρίσιμο χαρακτηρίζεται οι μαθητές/ μαθήτριες να αποκτήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες ως προς τον τρόπο διαχείρισης αυτών των αλλαγών και των επιπτώσεών τους, όπως εξάλλου θα κληθούν να κάνουν και σε ρεαλιστικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.


Διδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Φορολογική Λογιστική» (Π. Ρεκλείτη και Αθ. Φίλη):
Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Φορολογίας
Κεφάλαια 2-10: Το περιεχόμενο των Κεφαλαίων καλύπτεται κατά τρόπο συνοπτικό και περιεκτικό και με την επισήμανση ότι πρόκειται για παρελθούσες και συνεπώς μη ισχύουσες διατάξεις και πρακτικές (βλ. οδηγίες διδασκαλίας που ακολουθούν).
Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.)
Κεφάλαιο 12: Αντικείμενο και Υποκείμενα του Φ.Ε.Φ.Π., Έννοια και Κατηγορίες Εισοδήματος
Κεφάλαιο 13: Προσδιορισμός του Συνολικού Καθαρού Εισοδήματος και των Εκπτώσεων Δαπανών, Υπολογισμός του Φόρου
Κεφάλαιο 14: Προσδιορισμός της Φορολογητέας Ύλης με Βάση τις Δαπάνες
Κεφάλαιο 15: Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος
Κεφάλαιο 16: Εισαγωγή στη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Ν.Π.)
Κεφάλαιο 17: Βασικές Έννοιες από τη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Ν.Π.) Κεφάλαιο 18: Εισαγωγή-Έννοια Φ.Π.Α.
Κεφάλαιο 19: Αντικείμενο και Υποκείμενοι στον Φ.Π.Α., Φορολογητέες Πράξεις
Κεφάλαιο 20: Φορολογητέα Αξία και Υπολογισμός του Φόρου, Απαλλαγές από τον Φ.Π.Α. –Έκπτωση-Επιστροφή του Φ.Π.Α.

Οδηγίες διδασκαλίας
Το διδακτικό εγχειρίδιο αντιμετωπίζεται ως άξονας περιεχομένου της εκπαιδευτικής πράξης και αξιοποιείται με ευελιξία από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα εκπαιδευτικό. Προφανώς, όπου αναφέρονται αναχρονιστικά δεδομένα και πρακτικές παραλείπονται και αντικαθίστανται με αναφορές και παρουσιάσεις στις ισχύουσες, εφαρμοζόμενες φορολογικές πρακτικές.
Σχετικά με τα Κεφάλαια 2-10 σημειώνεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες ενημερώνονται και παρακολουθούν τις σχετικές εξελίξεις για:
- την αντικατάσταση του Κ.Β.Σ. (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) από τον Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών του Ν. 4093/2012). Ειδικότερα, με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016/ Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», καταργείται ο Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και αντικαθίσταται με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.). Οι διατάξεις για τον Κ.Φ.Α.Σ. τροποποιήθηκαν με το Ν. 4110/2013.
- την αντικατάσταση όλων των ανωτέρω διατάξεων από το Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ο οποίος είναι σε ισχύ με τροποποιήσεις. Το αρχικό κείμενο και οι επιμέρους τροποποιήσεις του Ν. 4308/2014, σημειώνονται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων http://www.publicrevenue.gr/elib/view?d=/gr/act/2014/4308 (βλ. ενότητες «Περιεχόμενα» και «Σχετική νομοθεσία»).
Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4308/2014 αφορούν στην κατηγοριοποίηση των εταιρειών σύμφωνα με το μέγεθός τους (άρθρο 2), στην αλλαγή της μορφής ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που υποχρεούνται να δημοσιεύσουν οι εταιρείες ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και στις λογιστικές αρχές σύνταξης αυτών (άρθρα 16-17, 29-30, 31-36), την αλλαγή στους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μιας εταιρείας (άρθρα 18-28), στην υποχρεωτική παρακολούθηση λογιστικής βάσης και φορολογικής βάσης των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης (άρθρα 3-7), καθώς και στην τιμολόγηση πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών (άρθρα 8-15).
Οι διδάσκοντες/ διδάσκουσες κρίνεται σκόπιμο να κάνουν ειδική αναφορά στους ορισμούς που παρατίθενται στο Παράρτημα Α’ του Ν. 4308/2014 (σελ. 7680-7701), ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να εξοικειώνονται με τη σχετική ελληνική και αγγλική ορολογία. Επίσης, τα λοιπά στοιχεία των Παραρτημάτων του Νόμου κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιηθούν κατά την κρίση των εκπαιδευτικών.
Για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος συνίσταται να αξιοποιούνται:
- Επικαιροποιημένοι σύνδεσμοι και κατάλογοι από αξιόπιστους φορείς και υπηρεσίες, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (http://www.aade.gr, http://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis )
- Αξιόπιστες απαντήσεις από τις καθ’ ύλην αρμόδιες φορολογικές αρχές σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν φορολογικά θέματα:
http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-08/egx_erwtapantforolthemat_july2017.pdf
- Αριθμητικά παραδείγματα/ εφαρμογές/ ασκήσεις (π.χ. ρεαλιστικά παραδείγματα υποβολής Ε1, Ε2 και Ε3 βάσει των οδηγιών της ΑΑΔΕ για το οικονομικό έτος 2016:
http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-04/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%202016%20v.1_0.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-04/FAQs_E1_1.pdf )
- Ατομικές/ Ομαδικές εργασίες εφαρμογής/ εξάσκησης σε θέματα φορολογικής πρακτικής
- Άρθρα οικονομικού τύπου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
Στο πλαίσιο του μαθήματος, είναι σκόπιμο οι διδάσκοντες/ουσες εκπαιδευτικοί να προσκαλούν ειδικούς (λογιστές/φοροτεχνικούς) σε θέματα φορολογικής πρακτικής για την παρουσίαση σημαντικών φορολογικών εργασιών σε συνθήκες ρεαλιστικού εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης, σε συμβατότητα και με την εφαρμογή του θεσμού του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας», προτείνεται να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε λογιστικά γραφεία, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ή/και επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου λειτουργεί οργανωμένο Τμήμα Λογιστηρίου.


Για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε
εδώ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού